โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด
ปี โครงการตามยุทธศาสตร์ มิติการพัฒนา 
ปี 2560 ประเด็นยุทธศาสตร์ - กลุ่มผลงาน - ประเภทงบประมาณ
No. ตัวชี้วัด แหล่งของข้อมูล /
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ ความถี่ในการ
update ข้อมูล
หมายเหตุ


สงวนสิขสิทธิ์ โดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3745-4006 Internet : www.prachinpoc.com   Intranet : http://10.2.4.31/