ข้อมูลสนับสนุนการบริหาร
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด :: 26/8/06
อาณาเขต:: 26/8/06
ลักษณะภูมิประเทศ:: 26/8/06
ลักษณะภูมิอากาศ:: 26/8/06
ประวัติความเป็นมา:: 26/8/06
วิสัยทัศน์:: 26/8/06
ยุทธศาสตร์:: 26/8/06
ทำเนียบส่วนราชการ:: 26/8/06
เขตการปกครอง:: 26/8/06

ข้อมูลด้านสังคม
ประชากร:: 26/8/06
การศึกษา:: 26/8/06
การนับถือศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี:: 26/8/06
การสาธารณสุข:: 26/8/06
การสวัสดิการสังคม:: 26/8/06
การอาชญากรรม:: 26/8/06
การแพร่ระบาดยาเสพติด:: 26/8/06
การสาธารณภัย:: 26/8/06
ชุมชนและการรวมกลุ่ม:: 26/8/06
การสร้างนิสัยและการพัฒนาจิตใจ:: 26/8/06

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด:: 26/8/06
การประกอบอาชีพ:: 26/8/06
หมู่บ้านยากจน:: 26/8/06
ผลิตภัณฑ์สำคัญและมีชื่อเสียง:: 26/8/06
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง:: 26/8/06
การพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อย:: 26/8/06
การเกษตรกรรม:: 26/8/06
การใช้พื้นที่และการถือครองที่ดิน:: 26/8/06
การอุตสาหกรรม:: 26/8/06
การพาณิชยกรรม:: 26/8/06
การท่องเที่ยว:: 26/8/06
การแรงงาน:: 26/8/06
การรวมตัวของเกษตรกร:: 26/8/06
การเงินและการธนาคาร:: 26/8/06

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ไฟฟ้า:: 26/8/06
แหล่งน้ำ:: 26/8/06
โทรศัพท์:: 26/8/06
คมนาคม:: 26/8/06

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ป่าไม้:: 26/8/06
แร่ธาตุ:: 26/8/06

ข้อมูลด้านการบริหาร
งาน/โครงการงบประมาณ:: 26/8/06
รายรับรายจ่าย องค์กรบริหารส่วนท้องถื่ิน.:: 26/8/06
อัตรากำลัง:: 26/8/06

ข้อมูลผลการดำเนินงานของจังหวัด
ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล.:: 26/8/06
ผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย:: 26/8/06
ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของจังหวัด:: 26/8/06


สงวนสิขสิทธิ์ โดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3745-4006 Internet : www.prachinpoc.com   Intranet : http://10.2.4.31/