:: ข่าว ::
 


 โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด 18/07/2549
ข้อมูล 45 หัวเรื่อง -18/07/2549
Update ฐานข้อมูล 45 หัวเรื่อง 33 ตัวชี้วัด และโครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด 18/07/2549
รายงานผลการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(33 ตัวชี้วัด) - 18/07/2549

 
 

ด้วยรัฐบาล นโยบาย ให้ทุกจังหวัดดำเนินการบริหารราชการแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนา (CEO) เพื่อให้การดำเนินการของจังหวัดเป็นไป อย่างรวดเร็ว ช่วยสนับสนุน การบริหารราชการจังหวัด แบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ มีผลต่างความสำเร็จ ส่วนราชการ ที่มีข้อมูล สนับสนุนการ พัฒนาจังหวัด ดังกล่าว และ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ในการบริหาร ราชการจังหวัด แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา (CEO) ให้ประสบผลสำเร็จ ขอให้ท่าน ดำเนินการ จัดเก็บข้อมูล ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ที่เปิดเผยได้ ส่งมาให้ทางสำนักงานจังหวัด ดำเนินการจัดเก็บไว้ใน server ของจังหวัด และ ดำเนินการเชื่อมโยง ไปยังศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) ต่อไป ..


ติดตั้ง ศูนย์ ปฏิบัติการ จังหวัด ปราจีนบุรี บนเครือข่าย อินเตอร์เนต สำหรับหน่วยงาน ภายในจังหวัดปราจีนบุรี ที่ไม่สามารถ เชื่อมต่อเข้าสู่ ระบบ เครือข่าย มหาดไทย ได้ โดยมี url ใหม่ ดังนี้
เครือข่าย อินเตอร์เนต http://www.prachinpoc.com
เครือข่าย ภายใน http://10.2.4.31
สำหรับหน่วยงานภายนอก ศูนย์ราชการ หากต้องการเชิ่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในจังหวัด ท่านสามารถติดต่อขอรับ หมายเลขโทรศัพท์ Dialup No, Username และ Password ได้ที่ สื่อสารจังหวัดปราจีนบุรี โทร. / โทรสาร 037-454 006


[ข่าวประชาสัมพันธ์] [ประกาศ คำสั่ง] [ข่าวประกวดราคา] [ข่าวรับสมัครงาน]
 

ข้อมูลบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดปราจีนบุรี (อินทราเนต)

สำหรับผู้ใช้งาน เครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาดไทย หรือ อินทราเนต เท่านั้น (MOI Network) http://10.2.4.31/moc

  -> รายงานการประเมินผลตนเอง SAR ปี พ.ศ. 2548
  -> รายงานการประเมินผลตนเอง SAR (แสดงภาพรวมทุกมิติ) ปี พ.ศ. 2548

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง (4.3) จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
รายงานการประเมินผลตนเองของจังหวัดปราจีนบุรี (SAR)
รายงานผลการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

  - ตัวชี้วัดการบริหารจังหวัดแบบ บูรณาการ ปี พศ. 2548 
  - ตัวชี้วัดการบริหารจังหวัดแบบ บูรณาการ ปี พศ. 2547 
  - ตัวชี้วัดการบริหารจังหวัดแบบ บูรณาการ ปี พศ. 2546 
  - ตัวชี้วัดการบริหารจังหวัดแบบ บูรณาการ ปี พศ. 2545 
  - ตัวชี้วัดการบริหารจังหวัดแบบ บูรณาการ ปี พศ. 2544

ตัวชี้วัดการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

ข้อมูลบริหารงานแบบบูรณาการจังหวัด ในรูปแบบ XML File

 
26/05/2561 
สำหรับเจ้าหน้าที่
 ชื่อผู้ใช้งาน
 รหัสผ่าน
 
เว็ปไซท์จังหวัดปราจีนบุรี

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
[ ประกาศ คำสั่ง ]
[ ข่าวประกวดราคา ]
[ ข่าวรับสมัครงาน ]  
 

 
เว็ปไซท์จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
33 ตัวชี้วัด บริหารงานแบบบูรณาการ
32 ตัวชี้วัด บริหารงานแบบบูรณาการ

ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (อินเตอร์เนต)
ระบบสารสนเทศเชิงแผนที่
ระบบสารสนเทศเชิงแผนที่

- ครัวเรือนและประชากรรายได้ต่ำกว่า 20000 บาท
- อัตรากำลังตำรวจ
- บำบัดรักษายาเสพติด
- ไข้เลือดออก
ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์
ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์
Management Cockpit
Management Cockpit
ระบบเตือนภัย
ระบบเตือนภัย
ไข้เลือดออก

สงวนสิขสิทธิ์ โดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3745-4006 Internet : www.prachinpoc.com   Intranet : http://10.2.4.31/