ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเพื่อการวางแผน ผลการดำเนินการ ข่าวประกาศ 33 ตัวชี้วัด เข้าระบบ

1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ตามราคาคงที่
1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ :: 11/7/06

2. อัตราการขยายตัวของตัวชี้ทางเศรษฐกิจสาขาที่สำคัญ
2. อัตราการขยายตัวของการจดทะเบียน บริษัท/ห้างหุ้นส่วน:: 11/7/06
3. อัตราการขยายตัวของสินเชื่อสถาบันการเงิน:: 11/7/06

3. สถานภาพการมีงานทำ
4. สถานภาพการมีงานทำ :: 11/7/06

4. อัตราส่วน GPP ต่อผู้มีงานทำ
5. อัตราส่วน GPP ต่อผู้มีงานทำ:: 11/7/06

5. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวข้อจังหวัด (per capita GPP)
6. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวของจังหวัด (per capita GPP) :: 11/7/06

6. ความแตกต่างด้านรายได้ของประชาชน
7. อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน:: 11/7/06
8. อัตราส่วนของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนการเกษตรต่อผู้ไม่ได้ทำการเกษตร:: 11/7/06

7. การเข้าถึงบริการโครงสร้างพื้นฐาน
9. ระยะเวลาในการเดินทางไปที่ว่าการอำเภอใกล้ที่สุดได้สะดวกตลอดปี:: 11/7/06
10. อัตราการขยายตัวของตำบลที่เข้าถึง อินเตอร์เนท(ร้อยละ):: 11/7/06

8. สัดส่วนหมู่บ้านยากจนในจังหวัด (ร้อยละ)
11. สัดส่วนหมู่บ้านยากจนในจังหวัด (ร้อยละ) :: 11/7/06

9. สัดส่วนครัวเรือนที่มีกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง
12. สัดส่วนครัวเรือนที่มีกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดินเป็นของตัวเอง :: 11/7/06

10. สัดส่วนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้
13. สัดส่วนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้:: 11/7/06

11. แรงงานที่มีประกันสังคม
14. ร้อยละของแรงงานที่มีประกันสังคม:: 11/7/06

12. สัดส่วนคดีอาชญากรรมต่อประชากร
15. สัดส่วนคดีอาชญากรรมต่อประชากร (แสนคน) :: 11/7/06

13. ร้อยละของครอบครัวที่อบอุ่น
16. ร้อยละของครองครัวที่อบอุ่น:: 11/7/06

14. อัตรากรหย่างร้าง
17. สัดส่วนการหย่าร้าง(ต่อพันครัวเรือน)

15. สัดส่วนพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าชายเลนที่สมบูรณ์ต่อ พื้นที่ประกาศตามกฎหมายใน แต่ละจังหวัดเพิ่มขึ้น
18. สัดส่วนพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าชายเลนที่สมบูรณ์ต่อ พื้นที่ ประกาศตามกฎหมายใน แต่ละจังหวัดเพิ่มขึ้น

16. สัดส่วนพื้นที่ป่าชุมชนและป่าเศรษฐกิจต่อพื้นที่จังหวัดเพิ่มขึ้น
19. จำนวนการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าชุมชนและป่าเศรษฐกิจ ของจังหวัด(ร้อยละ)

17. สัดส่วนพื้นที่สาธารณะในเมืองที่ได้มาตรฐานต่อจำนวนประชากร
20. สัดส่วนพื้นที่สาธารณะในเมืองที่ได้มาตรฐานต่อจำนวนประชากร

18. สัดส่วนพื้นที่น้ำชลประทานเพื่อการเกษตรกรรมต่อพื้นที่จังหวัดเพิ่มขึ้น
21. สัดส่วนพื้นที่น้ำชลประทานเพื่อการเกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้นต่อพื้นที่การเกษตรจังหวัด (ร้อยละ)

19. แหล่งน้ำมีคุณภาพได้มาตรฐาน
22. แหล่งน้ำมีคุณภาพได้มาตรฐาน:: 11/7/06

20. คุณภาพอากาศได้มาตรฐาน
23. ร้อยละของการสุ่มตรวจคุณภาพอากาศที่ได้มาตรฐาน**

21. ระดับความดังของเสียงได้มาตรฐาน
24. ร้อยละของการสุ่มตรวจระดับความดังของเสียงที่ไม่เกินมาตรฐาน

22. การใช้สิทธิเลือกตั้ง (%)
25. การใช้สิทธิเลือกตั้ง (%)

23. ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/ องค์กรท้องถิ่น (%)
26. ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/ องค์กรท้องถิ่น (%)

24. สัดส่วนการร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทาง
27. สัดส่วนการร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

26. สัดส่วนการร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน
29. สัดส่วนการร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน

27. สัดส่วนข้าราชการในจังหวัดที่ทำผิดและถูกลงโทษ
30. สัดส่วนข้าราชการในจังหวัดที่ทำผิดและถูกลงโทษ

28. สัดส่วนคดียาเสพติดต่อประชากร
31. สัดส่วนคดียาเสพติดต่อประชากร(แสนคน)

30. อัตราการเข้าเรียนในระบบโรงเรียน
33. อัตราการเข้าเรียนก่อนประถมศึกษา(3-5ปี)
34. อัตราการเข้าเรียนระดับประถม (6-11 ปี)
35. อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมต้น (12-14 ปี)
36. อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมต้น (15-17 ปี)

31. สัดส่วนจำนวนโรงเรียนที่มีอินเตอร์เนท
37. สัดส่วนจำนวนโรงเรียนที่มีอินเตอร์เนท

32. การมีสุขภาพอนามัยที่ดี
38. อัตราการตายของแม่และทารก
39. สัดส่วนผู้ป่วยจากสาเหตุการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และบุหรี่

33 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุข
42. ความพอใจการได้รับการรักษาพยาบาล หรือความพอใจประชาชนต่อมาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาลราชการ

34. การผลิตที่ไม่เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย
43. การผลิตที่ไม่เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย
43. สารพิษตกค้างในอาหาร(ร้อยละของจำนวนอาหารที่ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน 6 ชนิด)


  สงวนสิขสิทธิ์ โดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3745-4006 Internet : www.prachinpoc.com   Intranet : http://10.2.4.31/